Rudnici boksita Široki Brijeg prodaju zemljište sa izgrađenom kućom u Crnim Lokvama

3,047 ABC portal 12.srpnja 2019. 13:45
POGLEDAJTE PONUDU

Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg obavještavaju javnost da žele prodati nekretninu u Crnim Lokvama (područje Široki Brijeg). Naime, prodaje se  parcela ukupne površine 2485 m² na kojoj postoji i objekt pod nazivom kuća i zgrada površine 125 m², dalje u tekstu ispod stoje sve pojedinosti prodaje.
                      
Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj 17/14) i Odluke  društva Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg o prodaji nekretnine br: 469-1/19 od 11.07.2019.godine, direktor donosi sljedeći;

JAVNI  OGLAS
o prodaji nekretnina  

I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine
Rudnici boksita d.o.o.Široki Brijeg
Fra Didaka Buntića 14, Široki Brijeg
Tel: 039/ 706 627

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretninama
Prodaje se sljedeća nekretnina:
k.č. 2077    k.o. Crne Lokve   ukupne površine 2485 m² na kojoj postoji i objekt pod nazivom kuća i zgrada površine 125 m²

III  Početna prodajna cijena nekretnine
Početna prodajna cijena nekretnine ne može biti manja od 18.270, 00 KM

IV  Pravo učešća na javnom oglasu
Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja po zakonu mogu biti nosioci prava vlasništva na nekretninama, i koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu pismenu prijavu sa sljedećim sadržajem i prilozima:
 fizička lica:
-ime i prezime, broj lične karte, adresa, broj telefona,
- ponuđena cijena za nekretninu
b) pravna lica:
- naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
- ponuđena cijena za nekretninu

V.  Način i postupak prodaje nekretnine
Postupak prodaje provest će komisija društva nakon isteka roka za dostavu ponuda po javnom oglasu. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine  koja je predmet prodaje i izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 039/706-627.

VI  Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku o prodaje nekretnine.

VII  Uvjeti i način plaćanja kupoprodajne cijene
Sa učesnikom u javnom oglasu čija je ponuda utvrđena kao najviša ponuđena cijena zaključit će se ugovor u formi notarski obrađene isprave. 
Kupoprodajnu  cijenu predmetne nekretnine učesnik javnog oglasa koji je ponudio najveću cijenu  je obavezan u cijelosti  uplatiti  u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

VIII  Dan i mjesto održavanja postupka javnog oglasa
Postupak održavanja javnog oglasa o prodaji nekretnine održat će se dana 19.07.2019. godine u prostorijama Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg sa početkom u 1200 sati.
Javnom oglasu dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja.

IX  Rok i način za podnošenje prijave
Prijave na Oglas podnose se pismenim putem. 
Rok za dostavljanje prijava na javno nadmetanje je 19.07.2019. godine. 
Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose  u zatvorenoj koverti i predaju neposredno na protokol društva Rudnici boksita d.o.o.Široki Brijeg“Prijava na Javni oglas za prodaju nekretnine , ne otvaraj”
Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv tvrtke, kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano Oglasom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, Rudnici boksita d.o.o.Š.Brijeg ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u društvu Rudnici boksita d.o.o.š.brijeg svakim radnim danom do isteka oglasa na kontakt tel: 039 / 706 627.

Direktor 
Stanko Ljubić

    ___________

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,95583
Srednji: 1,95583
Prodajni: 1,95583

Jedinica: 100
Kupovni: 25,893429
Srednji: 25,958325
Prodajni: 26,023221

Jedinica: 1
Kupovni: 1,272132
Srednji: 1,27532
Prodajni: 1,278508

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,730171
Srednji: 1,734507
Prodajni: 1,738843

Jedinica: 1
Kupovni: 1,836179
Srednji: 1,840781
Prodajni: 1,845383

Jedinica: 1
Kupovni: 2,178118
Srednji: 2,183577
Prodajni: 2,189036